Termeni si conditii

1.Partile Contractante

1.1. Sc. Lifestyle Coaching International Srl– reprezentantul www.lifestylecoaching.ro în calitate de Prestator.

Si Clientul, cu datele de identificare din platforma Lifestyle Coaching care au descarcat aplicatia din magazinele Google Play si App Store si au creat un cont agreaza următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de Sc. Lifestyle Coaching International Srl și trebuie acceptat în vederea utilizarii serviciilor oferite de platforma Lifestyle Coaching

Acest contract se consideră aplicat implicit atâta timp cât nu se trimite o cerere din partea clientului care să ateste contrariul.

1.1.Definitii:

www.lifestylecoaching.ro pagina web, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia si aplicatia mobile Google play si App Store sub numele Lifestyle Coaching.

1.1.1.Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul platformei Lifestyle Coaching au scopul de a ajuta prestatorii de meserii libere calificate care detin o forma juridica sa gaseasca clientii potriviti prin oferirea serviciilor de: 

1.1.2.Client: persoana juridică/fizică care are un cont de utilizator pe platforma Lifestyle Coaching. 

1.1.3.Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul www.lifestylecoaching.ro, fără a fi solicitat un cont si fara a accesa serviciile platformei Lifestyle Coaching

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor conturile realizate prin intermediul www.lifestylecoaching.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții in vedere continuarii utilizarii contului deschis pe platforma Lifestyle Coaching. 

Continuarea utilizarii contului de www.lifestylecoaching.ro implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii, atata timp cat nu se trimite o solicitare scrisa catre Prestator care sa ateste contrariul. 

Acceptarea prezentului contract de către client se poate face si explicit prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile” disponibila de fiecare data cand www.lifestylecoaching.ro aduce modificari ulterioare la Termenii si conditiile prezentate.

2.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. 

2.3. În calitate de operator al site-ului www.lifestylecoaching.ro, Prestatorul oferă Clientului serviciile mentionate la punctul 1.1.1. accesibile de pe orice tip de dispozitiv – de oriunde prin accesul la Internet – 

2.4. Serviciile pot fi accesate prin web browser sau de pe platformele mobile IOS si Android.

2.5. Prestatorul ofera mai multe tipuri de conturi:

 

3. Disponibilitatea serviciilor afișate

3.1 Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe platforma Lifestyle Coaching. Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

3.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul site-ului cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța, care impiedica utilizarea in totalitate a platformei, sunt anunțate prin intermediul site-ului sau prin email.

3.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

3.4. Accesul la platforma www.lifestylecoaching.ro este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin email sau telefonica pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

3.5. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.lifestylecoaching.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Prestatorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. 

Prestatorul nu își poate asuma vreo obligație legata de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

3.6. De asemenea, Prestatorul depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Drepturile și obligațiile Clientului

4.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

4.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile Prestatorului în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

4.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

4.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea datelor introduse cu ajutorul serviciilor Lifestyle Coaching.

4.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Prestatorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

4.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

4.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile platformei www.lifestylecoaching.ro

4.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului.

4.2.1. Prestatorul asigură:

4.2.2. Lifestyle Coaching acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului sau in browser. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

4.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

4.2.4. Backup-ul datelor se realizează săptămânal.

4.2.5. Prestatorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor Clientului.

4.2.6. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

5. Înregistrare, parole și responsabilități

5.1. Înregistrarea pe platforma www.lifestylecoaching.ro se poate face prin descarcarea aplicatiei din magazinele online Google Play si App Store si creearea unui cont. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

5.2. Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația, Prestatorul nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

5.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.lifestylecoaching.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

6. Răspunderea contractuală

6.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

6.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.lifestylecoaching.ro este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

6.3. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

6.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestatorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Prestatorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

6.5. Prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica serviciile oferite clientilor.

7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

  1. Inchiderea contului prin decizie unilaterala;
  2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
  3. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

8. Exonerarea de răspundere

8.1. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Prestatorului.

9. Confidențialitate

9.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

  1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
  2. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

9.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

  1. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
  2. informaţia era accesibilă publicului;
  3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

10. Forța majoră

10.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

10.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

10.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

10.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

11. Legea guvernantă

11.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

11.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru.

12. Dispoziții finale

12.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

12.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

12.3. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresa de email contact@lifestylecoaching.ro